OV Eigen Haard – de StikkeStatuten

Artikel 1. Naam en zetel

1. De vereniging draagt de naam: “Bedrijvencluster Eigen Haard/de Stikke”. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als: de vereniging.
2. De vereniging heeft haar zetel te Balk in de gemeente Gaasterlân-Sleat.

Artikel 2. Duur

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één januari tot en met éénendertig december daaraanvolgende.

Artikel 3. Doel van de vereniging

De vereniging heeft tot doel de materiële en immateriële belangen van haar leden te bevorderen en streeft na:
• een duurzame ontwikkeling van de bedrijventerreinen “Eigen Haard” en “de Stikke” te Balk, hierna tezamen ook te noemen: de bedrijventerreinen.
• het stimuleren van ontwikkelingen en het samenwerken met partijen/ondernemers die buiten de bedrijventerreinen binnen Balk opereren.

De vereniging staat open voor alle ondernemers in Balk en op de bedrijventerreinen, die doel en grondslag onderschrijven.

Artikel 4. Middelen

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
• het onderhouden van contacten, het voeren van overleg en het samenwerken met het gemeentebestuur, de gemeenteraad, gemeenteambtenaren, andere ondernemersverenigingen en organisaties die zich direct of indirect bezighouden met de ondernemers in de gemeente Gaasterlân-Sleat.
• het vertegenwoordigen van de leden in de daarvoor in aanmerking komende organen en commissies.
• het houden van vergaderingen en themabijeenkomsten.
• het mede sturen en ontwikkelen van duurzaam beheer en onderhoud van het bedrijventerrein.
• het instellen en het beheren van fondsen voor speciale doeleinden; het (laten) beheren en instellen van een projectenbureau (Duobeheer).
• het bevorderen van revitalisering en het duurzaam beheer van de bedrijventerreinen of andere plaatsen waarop haar leden een bedrijf uitoefenen dan wel een onderneming exploiteren.
• alle andere middelen, die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen.

Artikel 5. Leden

1. De vereniging kent leden, buitengewone leden en ereleden.
2. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of rechtspersonen, die een bedrijf uitoefenen of een onderneming exploiteren hetwelk gevestigd is te Balk op de bedrijventerreinen of een andere locatie binnen of nabij Balk.
3. Buitengewone leden zijn zij, die zonder aan de vereisten van het tweede lid to kunnen voldoen de statuten onderschrijven en de vereniging willen steunen en die door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur tot buitengewone leden zijn benoemd. Hiertoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde gedeelte der uitgebrachte geldige stemmen.
4. Ereleden zijn de natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur tot ereleden zijn benoemd. Hiertoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde gedeelte der uitgebrachte geldige stemmen.
5.a. Om lid van de vereniging te kunnen worden zal men zich met het verzoek om als lid toegelaten te worden moeten aanmelden bij de secretaris van het bestuur van de vereniging.
b. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
c. In geval van niet-toelating door het bestuur staat betrokkene beroep open op de algemene ledenvergadering van de vereniging en kan alsnog door de algemene ledenvergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen, tot toelating worden besloten.
6. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard of de rechten van de leden zijn beperkt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 5, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.

Artikel 6. Einde van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid.
Is een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan, tenzij er sprake is van opvolging onder bijzondere titel.
b. door opzegging door het lid.
Deze opzegging zal per aangetekend schrijven aan de secretaris van het bestuur van de vereniging kenbaar moeten worden gemaakt.
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden:
◦ in geval van faillissement of onder curatelenstelling van het lid.
◦ wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen
◦ wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook
◦ wanneer redelijkerwijs naar het oordeel van de algemene vergadering van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorig lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap is voorts mogelijk:
a. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten.
b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
6.a. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door een daartoe genomen besluit van de algemene ledenvergadering.
b. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot opzegging van – of ontzetting uit – het lidmaatschap zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde gedeelte der uitgebrachte geldige stemmen.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met ten verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de algemene ledenvergadering waarin zijn beroep wordt behandeld en aldaar bevoegd is het woord te voeren, terwijl hem overigens gedurende de periode van schorsing alle andere aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
8. De betrokkene wordt ten spoedigste bij aangetekend schrijven, met opgave van redenen, in kennis gesteld van het besluit tot opzegging door de vereniging dan wel van het besluit tot ontzetting.
9.a. Verlies van het lidmaatschap doet alle aan het lidmaatschap verbonden rechten teloor gaan.
b. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, is desalniettemin de bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 7. Organen

De vereniging kent de volgende organen:
a. de algemene ledenvergadering.
b. het bestuur.
c. werkgroepen of commissies, ingesteld voor nader omschreven doeleinden.
d. projectenbureau.

Artikel 8. De algemene ledenvergadering

1 .Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie.
b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar.
c. voorziening in eventuele vacatures.
d. voorstellen van het bestuur of de leden aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.
3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek – met opgave van de te behandelen onderwerpen – van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

Artikel 9. Het bestuur

1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en een even aantal leden, echter tenminste vijf.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden der vereniging benoemd, met ten verstande dat de voorzitter door de algemene ledenvergadering kan worden benoemd buiten de leden, echter slechts op voordracht van het bestuur. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan die tezamen met de voorzitter het dagelijks bestuur van de vereniging vormen. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene ledenvergadering benoemd. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en bereidt de bestuursvergaderingen voor. Het dagelijks bestuur is te allen tijde verantwoording schuldig aan het gehele bestuur, in deze statuten te noemen: het bestuur, dat op haar beurt verantwoording schuldig is aan de algemene ledenvergadering.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar keus.
6. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Artikel 10. Einde bestuurslidmaatschap/periodiek lidmaatschap/schorsing

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde gedeelte der uitgebrachte geldige stemmen in de algemene ledenvergadering.
2. Jaarlijks treden twee bestuursleden of de voorzitter af volgens bestaand rooster. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Een bestuursperiode duurt vier jaar. Indien een bestuurslid herkozen wordt kan dit tot een maximale duur van het bestuurslidmaatschap van twee aaneensluitende perioden van vier jaar.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden is benoemd: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
b. door schriftelijk bedanken, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand.
c. door het bereiken van de vijfenzestigjarige leeftijd van een bestuurslid.

Artikel 11. Besluitvorming van het bestuur

1. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 12. Bestuurstaak – vertegenwoordiging

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door werkgroepen of commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:
I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of een waarde van vijf duizend euro (€ 5.000,00) tot boven gaande, onverminderd het hierna onder II. bepaalde.
II.a. het huren, verhuren voor langer dan een jaar en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken.
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet tot een maximum van vijf duizend euro (€ 5.000,00).
d. het aangaan van dadingen.
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan het dagelijks bestuur. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijke gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

Artikel 13. Jaarverslag – rekening en verantwoording – begroting

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde jaarrechten en -verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur. De jaarstukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden, doch uiterlijk dertig dagen voor de algemene ledenvergadering, een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze personen onderzoeken gezamenlijk de rekening en verantwoording van het bestuur en brengen op de algemene ledenvergadering verslag van hun bevindingen uit.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
6. Goedkeuring van de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
7. Indien de goedkeuring van de rekening en de verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie bestaande uit tenminste twee leden, welke leden gezamenlijk een nieuw onderzoek doen van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
8. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2, zeven jaar lang to bewaren.
9. Het bestuur stelt de begroting van het volgend boekjaar op en legt deze aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring voor binnen drie maanden voorafgaande aan het volgend boekjaar.

Artikel 14. Toegang tot ledenvergadering en stemrecht

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging en – in voorkomend geval het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is-, alsmede buitengewone en ereleden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met ten verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Het – in voorkomend geval – bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een adviserende stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk door het betreffende lid daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan naast de eigen stem slechts een stem bij volmacht uitbrengen.
5. Een lid mist stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloedverwanten in de rechte lijn betreffen. Een lid die met meerdere vertegenwoordigers aanwezig is in de algemene ledenvergadering, heeft slechts één stem.
6. Buitengewone en ereleden hebben geen stemrecht.

Artikel 15. Voorzitterschap – notulen

1. De algemene ledenvergadering wordt, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 8 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden – door het bestuur aan te wijzen – als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 16. Besluitvorming van de algemene ledenvergadering

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
4. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt: uitgebrachte stemmen of stembiljetten, die naar oordeel van de voorzitter:
1. blanco zijn.
2. ondertekend zijn.
3. onleesbaar zijn.
4. een persoon niet duidelijk aanwijzen.
5. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld.
6. voor ieder verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten.
7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die is bedoeld.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die het grootste aantal der uitgebrachte geldige stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Bij eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
9. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 17. Bijeenroepen algemene ledenvergadering

1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, onverminderd het bepaalde in artikel 22.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22.

Artikel 18. Werkgroepen en commissies

1. Bij besluit van de algemene ledenvergadering kunnen werkgroepen worden opgericht. De werkgroepen hebben een permanent karakter.
2. Bij besluit van de algemene ledenvergadering kunnen ad hoc commissies worden ingesteld, eventueel met aanvulling van niet leden.
3. Samenstelling, taken, werkwijze en bevoegdheden van de werkgroepen en commissies worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 19. Projectenbureau/secretariaat

De vereniging richt een projectenbureau/secretariaat in, welke verantwoordelijk is voor de uitvoering van de doelstelling van de vereniging. Het projectenbureau/secretariaat legt minimaal een keer per kwartaal verantwoording of aan het bestuur en heeft een permanent karakter. Het projectenbureau/secretariaat beheert en onderhoud alle haar toevertrouwde activiteiten en de uitvloeiselen daarvan, maar de vereniging blijft daarvan eigendom.

Artikel 20. Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies van leden, omslagen, heffingen en andere baten. De contributie bestaat uit een door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur vast te stellen bedrag ten behoeve van de vereniging.
2. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
3. Buitengewone leden zijn gehouden tot het betalen van een bijdrage, die door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur van de vereniging, per buitengewoon lid zal worden vastgesteld.
4. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
5.a. Door de algemene ledenvergadering kunnen voor speciale doeleinden omslagen of heffingen worden vastgesteld.
b. Leden die duidelijk niet worden gebaat door het betalen hiervan kunnen van het betalen hiervan worden vrijgesteld door de algemene ledenvergadering.

Artikel 21. Reglementen

1. Ter uitvoering van de statuten stelt de algemene ledenvergadering een huishoudelijk reglement vast.
2. De algemene ledenvergadering kan overige reglementen vaststellen.
3. Reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.
4. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement of overige reglementen kunnen geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de stemgerechtigde leden van de vereniging of naar aanleiding van een voorstel van het bestuur.

Artikel 22. Statuten wijziging

1. De algemene ledenvergadering waarin een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde komt moet minstens 30 dagen van tevoren door het bestuur aan de leden bekend gemaakt worden. De uitnodiging tot het bijwonen van deze vergadering dient een duidelijke omschrijving van de voorgestelde wijzigingen tot bevatten, waarbij de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen.
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste een meerderheid van twee derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 23. Voortzetting en ontbinding van de vereniging

De vereniging kan worden ontbonden krachtens besluit van de algemene ledenvergadering, waarop van toepassing zijn de bepalingen betreffende wijziging van statuten. De vergadering beslist tevens over de bestemming van de bezittingen van de vereniging, met ten verstande dat deze bestemming zoveel mogelijk moet overeenstemmen met het doel van de vereniging.

Artikel 24. Onvoorzien

In alle gevallen, waarin in de wet, in deze statuten, het huishoudelijk reglement of eventuele andere reglementen niet is voorzien, beslist het bestuur.